---------
  • طرحهای تولید برق
  • مولدهای برق
  • معرفی محصولات شما

توربین گاز Gas Turbine

TURBOMECA, 1.0MW 
Operated hours: 10,000
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation  guarantee
Year of manufacture: 1998
Location: Iran, Tehran

Solar Saturn, 1.0MW 
Operated hours: 300
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation  guarantee
Year of manufacture: 2010
Location: Iran, Tehran


- Allison , 571KA RBT , 5.6MW 
- Zero Hour Overhaul 
- 8000Hrs operation  guarantee
- Year of manufacture: 1990
- Location: Iran, Tehran


5* SGT-600
New Machines
Year of manufacture: 2012
Location: south of Iran


Views: 56

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.